A Telefonata - FRATELLI DELLA COSTA - ITALIA Tavola di Messina

Vai ai contenuti

Menu principale:

A Telefonata

Scritti


A    t e l e f o n a t a
(Ovvero: Lamento di Luogotenente)


" Pronto...Chi è?...Ciao Luogotente!
Che cosa?...S' aiu tempu ma parrari?..
Parra chiù forti, non si senti nenti
calmiti un pocu  dai, non farfugghiari."
                   
" Uncino..,mi stancai, sugnu siddiatu,
sta storia divintau u me focu i testa,
sugnu pintutu chiù du me piccatu,
ormai pi mia non c'è chiù spassu o festa!
            
  E c'è cu pu so mparu a voli cotta,
e c'è cu pu so mparu a voli cruda,
comu la fazzu fazzu, o ritta o stotta,
non sunnu mai cuntenti, porco giuda.
                    
  A notti a fazzu iornu  cu pinseri
d'organizzari i cosi a perfezioni,
ci mancaunu sulu i Consiglieri
  chi mi rivotinu sempre i conclusioni !
                       
  Ma ormai iò decidia qual'è a me strata,
picchì sta vita chiù non pò durari,
fazzu a carriera sulu du Pirata
  così chiù nuddu mi fa ntossicari.
                             
  Oppuru, si ci pensu bonu bonu,
  e s'ancora mi fannu siddiari,
canciu registru, canciu propriu sonu,
cu du peti nta scappa i fazzu stari.
                          
  Finisci chi ma pensu a cappiddara
  e fazzu un coppu i testa, na sbrasata,
  mi ci fazzu finiri sta cagnara
  ci consu all'improvvisu a me nsalata.
         
  Sentimi bonu, iapri i ricchi Uncinu,
siccomi mi stufai i sta cantilena,
mi comportu  ora  peggiu di Cainu,
non pi nenti u me soprannome è Iena,
  quindi vi chiamu subitu all'appello
  e u Cunsigghiu riunisciu in concistoro
pi mettere al corrente ogni Fratello
  chi mi presentu, tosto, a Commodoro,
  senza fari campagna elettorale
  picchì non aiu bisognu i propaganda,
  till'assicura Franco che... ci sale
  tu garantisci Iena, u Capobanda.

  E n'avota chi vinciu l'elezioni
  videmu cu chiù proferisci verbu,
  e pi cu rumpi usi e tradizioni
  ci llisciu u pilu a via di coppa  i nerbu!

  E a cu subentra pi Luogotenente
  bonu mu sapi, non ci dugnu paci,
si raccumanna megghiu a tutti i santi,
saravi nto focu peggiu i na furnaci!

" Pi cuminciari emetto un protocollo
pi  cui,  pi fari patti di Pirati,
s'ava pagari ogni annu a marca i bollo,
pi morosi, sett'anni anticipati.

Riguardo poi l'Allievi e l'Aspiranti,
chi pi trasiri ognunu u turnu spetta,
ponnu fari a dumanna tutti quanti
sulu dopu cinc'anni di gavetta.

Poi mettu manu subitu o Statutu,
picchì è canciari un titolo d'onore,
fammi finiri Uncino.., statti mutu,
Commodoro diventa " Imperatore ! "

Chi ni pensi, st'idea a pottu  avanti ?
Che cosa…? Non sintisti na parola ?!
Parrai o ventu…Santu Libiranti…
comu dici u proverbiu... "Verba vola !"

" Avi un'ura chi ti dicu " Pronto...Franco,
vadda chi non c'è campu..., non ti sentu,
ma tu, quannu  ccuminci, teni bancu...
non ti stuti nemmenu p'un mumentu !

Allura..., di chi mi vulivi parrari...
du Zafarrancho chi c'è  prossimamente ?
chi m'interessa, tu l'ha priparari,
non pi nenti tu si " Luogotenente " !!
E a cu subentra pi Luogotenente   Al mio Luogotenente Franco Schinardi
  Con sincero affetto " Uncino "  
   All'anagrafe (detto)  Sergio Colloca
  Tavola di Messina - Maggio 2005


Torna ai contenuti | Torna al menu